Romunija

Sodni postopki za izterjavo denarnih terjatev

Upniki, ki imajo zapadle denarne terjatve zoper dolžnike v Romuniji, lahko izbirajo med dvema postopkoma in sicer med izvršbo na podlagi verodostojne listine ter postopkom za izdajo plačilnega naloga. V obeh primerih je obvezen predhoden postopek mediacije.

Mediacija

Z letom 2013 je bila v romunski pravni sistem uvedena zahteva po obveznem predhodnem mediacijskem postopku. Mediacija je obvezna v vseh postopkih, kjer je možen dogovor med strankami, t.j. civilni spori, gospodarski spori, spori iz področja družinskega prava, potrošniškega prava, delovni spori in v določenih primerih celo v kazenskih zadevah.

Izvršba na podlagi verodostojne listine in postopek za izdajo plačilnega naloga

Tako izvršba na podlagi verodostojne listine kot postopek za izdajo plačilnega naloga v Romuniji veljata za enostavnejša in hitrejša postopka za izterjavo denarnih terjatev, ki se začneta na upnikov predlog.

Sodišče v Romuniji bo izdalo plačilni nalog le, če terjatev izvira iz razmerja med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti in državnimi organi.
KVESTOR priporoča pravnim osebam, da za sodno izterjavo v Romuniji uporabijo postopek plačilnega naloga, saj mora le-ta biti izdan v roku 90 dni.
Za oba pravna postopka velja, da v kolikor dolžnik ne izpolni terjatve tako, kot mu to nalaga sklep o izvršbi oz. plačilni nalog, lahko upnik predlaga začetek izvršilnega postopka.

Pravdni postopek

Redni pravdni postopek za izterjavo denarne terjatve v Romuniji temelji na Zakonu o pravdnem postopku, ki uvodoma določa, da si morata stranki že pred pričetkom postopka prizadevati za sklenitev poravnave. Upnik je dolžan dolžnika obvestiti o svoji nameri glede sporazumne rešitve spora in poravnave. Vabilo mu mora poslati vsaj 15 dni pred predvidenim datumom poravnave.

Pravdni postopek je v Romuniji dolgotrajen in praviloma prinese velike stroške.

Insolvenčni postopek

Za insolventega velja subjekt, katerega neplačane zapadle terjatve so starejše od 30 dni in znašajo več kot 40.000,00 RON (cca. 9.000,00 EUR).
Z začetkom insolvenčnega postopka je potrebno prekiniti s postopki izvensodne izterjave, izvršilni postopki pa se prekinejo po samem zakonu. Stečajni upravitelj je dolžan obvestiti vse upnike o začetku postopka ter o roku za prijavo terjatev.

Če je le možno, se izvede redni postopek, v katerem se po določenem preizkusnem obdobju oceni, ali je podjetje zmožno reorganizacije in nadaljnjega poslovanja, sicer se prične s stečajnim postopkom.

Če  je že vnaprej jasno, da podjetje ne bo zmožno poslovati naprej kljub reorganizaciji, se izvede poenostavljeni postopek z likvidacijo in izbrisom podjetja iz sodnega registra.