Bolgarija

Sodni postopki za izterjavo denarnih terjatev

Upniki, ki imajo denarne terjatve zoper dolžnika v Bolgariji, imajo na voljo dve možnosti in sicer lahko sprožijo redni pravdni postopek ali poenostavljeni postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine.

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine je mogoče v Bolgariji podati za terjatve v vrednosti do 12.500,00 EUR.  Za verodostojno listino štejeta tako račun kot izpisek odprtih postavk. Predlog lahko poda upnik sam ali pa to zanj stori odvetnik. Po prejemu predloga sodišče izda plačilni nalog, v katerem naloži dolžniku, naj plača terjatev, in ga vroči dolžniku. Če dolžnik v roku dveh tednov po vročitvi plačilnega naloga ne ugovarja, postane plačilni nalog sodišča pravnomočen. Sodišče izda sklep o izvršbi in postavi izvršitelja. Najbolj pogosto izvršilno sredstvo je izvršba na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet (rubež in prenos). Če na dolžnikovem bančnem računu ni dovolj sredstev za poplačilo izvršbe, lahko upnik predlaga dodatna izvršilna sredstva.

Če dolžnik pravočasno ugovarja, lahko upnik še vedno predlaga umik izvršbe (v tem primeru izgubi plačane sodne takse), ali pa se spusti v pravdo, pri čemer mora doplačati sodno takso in vložiti tožbo, podprto z dokazi. V kolikor upnik ne poravna dodatne sodne takse za vložitev tožbe v roku, se domneva, da je bil podan umik zahtevka.

Pravdni postopek

Za vložitev tožbe v Bolgariji mora upnik oz. tožnik poravnati sodno takso, obrazložiti tožbeni zahtevek ter predložiti dokazno dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti  sodno prevedena v bolgarščino.

Tožbo sodišče vroči tožencu, ki mora v roku enega meseca od vročitve podati odgovor na tožbo, prav tako obrazložen in podprt z dokazno dokumentacijo. V kolikor tega ne stori v danem roku, sodišče izda zamudno sodbo, s katero ugodi tožbenemu zahtevku.

Po prejemu odgovora na tožbo sodišče določi datum prvega naroka, na katerem obe stranki obrazložita svoje stališče. Sodišče lahko zahteva dodatno zaslišanje določenih prič ali pa postavi sodnega izvedenca, kar lahko predstavlja dodatni strošek za tožnika. Če sodišče ugodi tožbenemu zahtevku in v kolikor dolžnik ne poravna svojih obveznosti, tako kot mu jih nalaga sodba, lahko tožnik poda predlog za začetek izvršilnega postopka na podlagi sodbe, ki predstavlja izvršilni naslov.

Insolvenčni postopek

Kadar je nad dolžnikom v Bolgariji uveden stečajni postopek, morajo upniki v dveh mesecih od objave oklica prijaviti svoje terjatve v stečajni postopek.  Prijave, ki so vložene po preteku tega roka, so običajno zavržene kot prepozne - z redkimi izjemami.