Poslovni

Pri izvensodni izterjavi je najpomembnejše hitro reagiranje

Skozi dolgoletno prakso smo spoznali, da pri izterjavah velja pomembno pravilo: mlajša kot je terjatev, večja je verjetnost, da bo uspešno izterjana. Zato je izjemno pomembno, da z intenzivno izterjavo svojih terjatev ne čakamo leto ali dve, ampak se je lotimo takoj ob nastopu zamude plačila.

Sodelovanje z zasebnim detektivom

Kvestor svojim strankam nudi tudi detektivske storitve. Našim naročnikom največkrat pridejo prav:

 • Pridobitev informacij iz registrov pred izkazanim pravnim interesom upnika (pred pravnomočno sodno odločbo: podatki iz registra prebivalstva ter zaposlitev fizične osebe, lastništvo vozil, plovil in zrakoplovov za fizične in pravne osebe).
 • Detektivske poizvedbe na terenu o dolžnikih in njihovem poslovanju ter uspešnosti in poslovnosti drugih poslovnih subjektov.
 • Pridobitev informacij o dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke.
 • Vročanje preko detektiva - kadar je naslov naslovnika neznan ali zastarel ter v primerih aktivnega izmikanja sprejemu pisanja.
 • Preiskovanje poslovnih goljufij in drugih kaznivih dejanj na zasebno tožbo oškodovanca ali priprava za predajo prijave pristojnim organom ter svetovanje pri preprečevanju kaznivih dejanj.
 • Načrtovanje in izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov ter ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

Komunikacija in sodelovanje z dolžnikom po predložitvi v izterjavo

Zelo pomembno je, da nas tekom izterjave obveščate o vseh stikih z dolžnikom, še bolje je, če komunikacijo z njim omejite na zgolj nujne primere, saj je tako dolžnik v celoti soočen samo z našimi prijemi, ki imajo tako večji učinek. Če tekom izterjave še vedno poslujete z dolžnikom, dobave vežite na vnaprejšnje plačilo in se tako ustrezno zaščitite.

Poslovanje z Rusijo

Zelo pomembno je, da se pred pričetkom poslovnega sodelovanja z rusko družbo podpiše splošna pogodba o sodelovanju. Stroga pravila s področja preprečevanja pranja denarja ruskim bankam narekujejo, da plačilo v tujino sprovedejo le pod pogojem, da jim je hkrati z nalogom za nakazilo predložena pogodba o sodelovanju s prejemnikom denarnih sredstev.

Izterjevalski kodeks

 • Izterjevalec se natančno seznani z naravo in ozadjem vsakega pravnega posla, preden prične s svojimi aktivnostmi.
 • Izterjevalec je dolžan preveriti dolžnikovo finančno stanje, njegovo pozicijo na trgu, povezave z drugimi podjetji, preden pristopi k izterjavi.
 • Izterjevalec se poslužuje le mirnih in legalnih sredstev izterjave.
 • Izterjevalec ves čas spoštuje dolžnikovo integriteto.
 • Od vsakega izterjevalca se pričakuje, da ima sposobnosti arbitra, mediatorja in dobrega pogajalca.
 • Izterjevalec svojega naročnika sproti obvešča o vseh premikih v postopku izterjave. Nobene odločitve ne sprejme brez predhodne odobritve naročnika.
 • Izterjevalec upošteva zaupnost poslovnih podatkov, s katerimi se seznani tekom izterjave.

Podrobneje o bonitetah

 • V slovenski poslovni javnosti se v zadnjem času razvnemajo vroče razprave o plačilni nedisciplini, o vzrokih zanjo in o tem, kako se boriti proti njej.
 • V Sloveniji je le 40 odstotkov faktur plačanih pravočasno, od 60 odstotkov zamujenih plačil jih sedem odstotkov ni plačanih nikoli.
  Večji del pozornosti je usmerjen na zdravljenje, precej manj pa na preprečevanje. Podjetja lahko sama zmanjšajo tveganje zaradi plačilne nediscipline s preverjanjem svojega poslovnega partnerja prek bonitetnega poročila, še preden z njim sklenejo posel. S tem dobijo jasno in realno sliko o podjetju in se glede na to odločijo, ali bodo z njim sploh sodelovala oziroma kako bodo posel ustrezno zavarovala. . Paradoksalno je, da se ob zaostrenih gospodarskih razmerah v Evropi in svetu bonitetne hiše soočajo z naraščajočim povpraševanjem po storitvah izterjav terjatev, zmanjšuje pa se povpraševanje po bonitetah. Podjetja dokaj nekritično črtajo izdatke za preverjanje poslovnih partnerjev, na srečo pa pri nas za zdaj to še ni izrazito.
 • Obvladovanje tveganj je postalo eden od ključnih dejavnikov uspešnosti v sodobnem poslovanju in prvi pogoj za ohranjanje konkurenčne sposobnosti podjetja. Številčnosti in raznolikosti tveganj lahko pripišemo, da podjetja za zdaj vsem še ne posvečajo dovolj pozornosti. Tveganje zaradi plačilne nediscipline pa je prav gotovo eno tistih vprašanj, na katero morajo slovenski podjetniki pri sklepanju poslov vedno računati. Kljub temu to še ne pomeni, da se je treba s stroški izterjave, občasno tudi z odpisi neplačanih terjatev, preprosto sprijazniti in jih vračunati v ceno proizvoda. Bonitetno poročilo o partnerju je učinkovito orodje, s katerim lahko podjetja tveganje obvladujejo in zmanjšajo stroške reševanja potencialnih problematičnih poslov.
 • Z bonitetnim poročilom je podjetjem naročnikom omogočen strnjen in hiter vpogled v poslovanje poslovnega partnerja z oceno njegove plačilne sposobnosti. Tako pridobljene bonitetne informacije so za podjetje že zadostna podlaga za odločanje pri manjših poslih, medtem ko pri večjih poslih bonitetno poročilo pomeni pripomoček, s katerim podjetja ob sprejemanju posla določajo tudi obliko plačila in zavarovanja.
 • Največkrat so kot bonitetna poročila predstavljene podatkovne baze z bilancami stanja in uspeha podjetij. Iz velikosti prometa, poslovnega uspeha in višine zadolženosti izračunani ustrezni kazalniki sicer dajejo osnovno sliko finančnega stanja podjetja, vendar to še zdaleč niso vsi dejavniki, ki vplivajo na oceno podjetja. Poleg tega ne smemo pozabiti, da so bilance enkraten presek stanj in tokov celotnega leta, ki nemalokrat ne odražajo dejanskega stanja v podjetju.
 • Za bonitetno poročilo smatramo tako poročilo o podjetju, ki poleg finančnih informacij vsebuje tudi »mehke informacije« o dejavnosti in poslovanju podjetja, ter predvsem izrecno zapisano oceno tveganosti družbe in priporočen limit, do katerega je s tem podjetjem še varno oziroma smotrno poslovati »na odprto«.
 • Prednost bonitet KVESTOR je med drugim tudi informacija o morebitnih postopkih izterjav, ki se vodijo ali so se vodili proti preverjanemu podjetju.