Makedonija

Pravni postopek izvršbe za izterjavo denarne terjatve

Upniki imajo v Makedoniji na voljo tako redni pravdni postopek kot izvršbo na podlagi verodostojne listine.

Izvršba na podlagi verodostojne listine – notarska izvršba

Zakon taksativno našteva dokumente, ki štejejo za verodostojno listino. Najbolj običajni so račun, izpisek odprtih postavk, ček ter menica. KVESTOR priporoča notarsko izvršbo predvsem takrat, ko ni pričakovati, da bo dolžnik ugovarjal sklepu o izvršbi.

Tako kot na Hrvaškem je tudi v Makedoniji potrebno predlog za izvršbo nasloviti na notarja in ne na sodišče. Notar izda sklep, ki se ga vroči dolžniku. Če ta v osmih dneh ne ugovarja, se zadeva preda izvršitelju, ki izda sklep o izvršbi. Dolžnik se lahko zoper sklep o izvršbi pritoži v roku 3 dni. Pritožbo mora nasloviti na  predsednika prvostopenjskega sodišča. Postopek lahko traja največ 40 dni.

Če dolžnik pravočasno poda ugovor, sodišče razveljavi sklep o izvršbi in zadevo preda na pravdni oddelek. Upnik lahko nadaljuje postopek tako, da vloži tožbo, ki mora priložiti vso dokumentacijo (račune, pogodbo, CMR,…). Lahko pa se odloči, da poda umik, vendar mora tudi za to procesno dejanje plačati sodno takso. V kolikor upnik ne vloži tožbe pravočasno, bo sodišče tožbo zavrglo.

Pravdni postopek

Upnik se lahko odloči, da tudi brez predhodne notarske izvršbe vloži tožbo, kljub razpolaganju z verodostojno listino. Priporočljivo je, da se notarska izvršba preskoči takrat, ko se pričakuje, da bo dolžnik ugovarjal. Če upnik razpolaga z verodostojno listino, bo sodišče v 30 dneh izdalo plačilni nalog, v katerem bo dolžniku oz. tožencu naložilo plačilo terjatve v osmih dneh od vročitve tožbe in plačilnega naloga. Če bo dolžnik ugovarjal, bo sodišče razveljavilo plačilni nalog in nadaljevalo s pravdnim postopkom.

V primeru, da upnik ne razpolaga z verodostojno listino, sodišče ne bo izdalo plačilnega naloga, ampak bo tožencu v 30 dneh zgolj vročilo tožbo. Dolžnik ima nato 30 dni časa, da odgovori na prejeto tožbo, v nadaljnjih 30 dneh bo sodišče odgovor poslalo tožniku.  Če toženec ne odgovori na tožbo, bo sodišče, v kolikor je tožba sklepčna, izdalo zamudno sodbo in ugodilo tožbenemu zahtevku.

Sodišče uvodoma napoti stranki na postopek mediacije. Stranki lahko zavrneta mediacijo, lahko pa na kateremkoli naroku za glavno obravnavo skleneta sodno poravnavo.

Sodba mora biti izdana v 30 dneh po zadnjem naroku za glavno obravnavo. Obe stranki imata po vročitvi sodbe 15 dni časa za pritožbo. Če se nobena od strank ne pritoži, postane sodba pravnomočna in izvršljiva.

Vsa dokumentacija, ki jo stranki predložita sodišču, mora biti prevedena v makedonski jezik s strani sodnega tolmača.

Instituta zavarovanja terjatev

V makedonskem pravnem sistemu sta v veljavi tako predhodna kot začasna odredba. Dolžnikova pritožba ne zadrži izvršbe sklepa.

Stečajni postopek

Rok za vložitev prijave v stečajni postopek je tri mesece od objave oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave vložene po poteku roka za prijavo načeloma niso upoštevane, razen če upnik dokaže, da ni bil obveščen o začetku stečajnega postopka. Stečajni upravitelj pregleda terjatve v roku 30-40 dni od izteka roka za vlaganje prijav in objavi seznam prijavljenih terjatev. Če je terjatev prerekana, mora upnik vložiti tožbo v roku enega meseca, v nasprotnem primeru izgubi pravico do poplačila.

Tekom postopka skuša upravitelj unovčiti dolžnikovo premoženje in izterjati njegove terjatve. Kar se nateče v stečajno maso, se razdeli med upnike, katerih terjatve so bile priznane. Zadnje procesno dejanje je izbris podjetja iz sodnega registra.

Postopek prisilne poravnave

Rok za prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave znaša en mesec od objave oklica o začetku postopka. S tem ko upnik prijavi terjatev, se prekine tek zastaralnega roka do potrditve prisilne poravnave. Dolžnik lahko predlaga zmanjšanje (največ do 50%) in/ali odlog plačila svojih terjatev (za največ 4 leta). Za predlog mora glasovati večina upnikov, sicer sodišče razglasi stečaj. Pravico glasovanja imajo le upniki, ki so terjatve pravočasno prijavili. Glasovnico objavi sodišče, upniki pa lahko glasujejo sami, tako da pošljejo glasovnico sodišču ali preko odvetnika. Če je prisilna poravnava potrjena, dolžniško podjetje nadaljuje s poslovanjem.