Terminologija

Ara: Plačilo, ki služi utrditvi pravnega posla. V primeru neizpolnitve obveznosti sme prejemnik aro obdržati, če pa sam ne izpolni obveznosti, mora plačati dvojni znesek are.
Asignacija: Tristranski posel, s katerim se poenostavijo izpolnitve medsebojnih obveznosti. Stranka A je dolžna stranki B, stranka B pa stranki C. S pomočjo asignacije se stranke dogovorijo, da stranka A izpolni svojo obveznost neposredno stranki C in tako plača svoj dolg do stranke B, izpolnjena pa je tudi obveznost stranke B do stranke C.
Boniteta: Skupek informacij o podjetju, ki kažejo na kakovost njegovega poslovanja. Tudi "bonitetna informacija."
Cesija: Dvostranski pravni posel, imenovan tudi "odstop terjatve", pri katerem ena stranka -odstopnik (cedent)-  prenese na drugo stranko -prevzemnika (cesionarja)- svojo terjatev. Za prenos terjatve ni potrebna dolžnikova privolitev, vendar ga mora odstopnik obvestiti o odstopu.
Faktoring: odkup (praviloma nezapadlih) terjatev.
INCOTERMS (International Commercial Terms): Zbirka  klavzul, uporabljenih v prodajnih pogodbah za urejanje določenega dela razmerja med strankama - npr.  kraj in čas izročitve blaga, prehod nevarnosti, kraj in čas prehoda kritja stroškov, druge pravice in obveznosti v zvezi z odpremo blaga.
Indosament: Pisna izjava, s katero prenese upravičenec iz vrednostnega papirja (indosant) svoje pravice na novega upravičenca (indosatarja).
Izterjava: Skupek aktivnosti, usmerjenih k poplačilu zapadlih terjatev.
Izvršba: Prisilna izvršitev sodnih in upravnih odločb ter drugih izvršilnih naslovov s ciljem poplačila upnikove terjatve.
Jamstvo za napake: Stranka, ki je pri odplačnem pravnem poslu svojo obveznost izpolnila z napako, jamči za stvarne in pravne napake.
Menica: Vrednostni papir, s katerim ena oseba (trasant) da drugi osebi (trasatu) nalog, naj v določenem času in določenem kraju plača določeni znesek osebi, določeni v listini (remitentu) ali po njeni odredbi.
Poroštvo: Porok se nasproti upniku zaveže, da bo izpolnil veljavno in zapadlo obveznost dolžnika, če slednji tega ne ne bi storil. Poroštvena izjava mora biti podana pisno.
Prevzem dolga: S prevzemom dolga prevzemnik stopi na mesto prejšnjega dolžnika. Da takšen posel obvelja, je potrebna upnikova privolitev.
Zapadlost terjatve: trenutek, ko nastane dolžnikova obveznost izpolnitve in upnikova obveznost sprejetja izpolnitve.
Zastaranje: Z nastopom zastaranja preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti. Sodišče upošteva zastaranje zgolj na ugovor stranke. Splošni zastaralni rok v Sloveniji znaša 5 let, za obveznosti iz gospodarskih pogodb je skrajšan na 3 leta. Zastaranje se pretrga, če dolžnik pripozna dolg, lahko tudi tudi posredno (npr. s plačilom).
Zastavna pravica: Stvarna pravica upnika na tuji stvari, iz katere se lahko poplača, če dolžnik svoje obveznosti ne poravna ob zapadlosti. Zastavna pravica lahko obstaja na premičninah, nepremičninah (hipoteka) ali na pravicah.